AMPERO

Kategorie

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ampero.plNiniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 1. Postanowienia ogólne

  1) ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Oliwska 112, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 586-21-08-040, REGON: 192919168, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.

  2) Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o:

  Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy o adresie www.ampero.pl prowadzony przez ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński

  Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego, podmiot prowadzący sklep internetowy – ASPAR s.c A. Siciński, A. Sobczyński

  Użytkowniku – należy przez to rozumieć, osobę korzystającą z usług Sklepu internetowego

  Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora danych osobowych Użytkowników. Administartorem danych osobowych jest firma ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 586-21-08-040.

  3) Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Dane osobowe

  1) Każdy Użytkownik Sklepu internetowego może przeglądać strony bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

  2) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji sprzedaży przez ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński.

  3) Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  4) W przypadku, gdy Użytkownik chce założyć Konto w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo nazwa firmy oraz nr NIP, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorców - adres siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

  5) W trakcie rejestracji Użytkownik podaje adres poczty elektronicznej, stanowiący login oraz hasło zabezpieczające konto Użytkownika w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Użytkownika przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

  6) W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się na newsletter musi wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Użytkownikowi newslettera.

 3. Sposób wykorzystania danych

  1) Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Sprzedającego wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się w serwisie, wykonania złożonych przez niego zamówień oraz w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. W konkretnym przypadku dane Użytkownika mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, dostwcy poczty, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych użytkowników.

  2) Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  3) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedającym przez stronę internetową, e-maila, telefoniczny są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem i ustosunkowania się do jego zapytań.

  4) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

 4. Prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

  1) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, poprawiania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Usunięciu oraz zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego.

  2) Na wniosek Użytkownika Sprzedający zobowiązany jest usunąć dane osobowe Klienta, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres Sprzedającego

  ASPAR s.c.

  ul. Oliwska 112; 80-209 Chwaszczyno

  lub na adres e-mail: aspar@aspar.com.pl

 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1) Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

   

  2) W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz logowania się do konta użytkownika Sklepu internetowego, Administrator zapewnia szyfrowanie połączenia z Sklepem internetowym z użyciem certyfikatu SSL.

  3) Użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta użytkownika osobom nieuprawnionym Użytkownik powinien się każdorazowo wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.

 6. Zbieranie danych przez pliki cookies

  1) Cookies (ciasteczka) to pliki, zawierające dane informatyczne, które z kolei przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np.: komputerze, tablecie, smartfonie, itp.), które usprawniają i ułatwiają korzystanie z zasobów Sklepu internetowego.

  2) W ramach Sklepu internetowego wykorzystujemy pliki cookies - pozyskane w ten sposób dane mogą służyć:

   a) diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego Sklepu internetowego,

   b) poprawnemu funkcjonowaniu Sklepu internetowego,

   c) analizie naruszeń bezpieczeństwa,

   d) dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom,

   e) zapamiętaniu stanu koszyka lub statusu zalogowanego użytkownika,

   f) celów statystycznych.

  3) Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

   a) Użytkownicy, którzy nie chcą korzystać z plików cookies mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach stosowanego oprogramowania lub zażądać informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym.

   b) Szczegółowa instrukcja obsługi plików cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.

   c) Brak odpowiednich zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji na korzystanie z plików cookies w ramach Sklepu internetowego.

  4) Konsekwencje wyłączenia plików cookies

   a) Wyłączenie plików cookies nie wpływa na możliwość czytania lub przeglądania treści Sklepu internetowego. Może jednak prowadzić do niepoprawnego działania Sklepu internetowego lub wystąpienia ograniczeń dostępu do określonych usług oferowanych w ramach tegoż Sklepu internetowego.

   b) W szczególnych przypadkach, jako ciasteczko, może być przechowywany zaszyfrowany klucz sesyjny, którego brak spowoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z Sklepu internetowego.

 7. Odnośniki do serwisów zewnętrznych

  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść lub dostępność informacji na stronach docelowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Sklepie internetowym.

 8. Postanowienia końcowe

  a) Korzystanie z Sklepu internetowego i jego zasobów jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w powyższej Polityce Prywatności Sklepu internetowego.

  b) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

   

   
Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Reklama