Regulamin Sklepu
www.ampero.pl

 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie WWW.AMPERO.PL W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest ASPAR s.c. A. Siciński, A. Sobczyński z siedzibą w Chwaszczynie, przy ul. Oliwskiej 112, o numerze NIP: 586-21-08-040, Regon: 192919168, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania umów (składania zamówień)
§4 Warunki rozwiązywania i odstąpienia od umów dla Konsumenta
§5 Warunki rozwiązywania i odstąpienia od umów dla Przedsiębiorcy
§6 Tryb postępowania reklamacyjnego
§7 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
§8 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującą rejestracji w Serwisie.
Kliencie – należy przez to rozumieć, osobę, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we własnym imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z założenia Konta, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Konsumencie – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
Przedsiębiorcy – należy rozumieć klienta, dokonującego zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koncie – należy przez to rozumieć podstronę Sklepu internetowego, dostępną po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość składania zamówień, sprawdzenia statusu swoich zamówień, edytować dane teleadresowe związane z realizacją zamówień.
Serwisie / Sklepie internetowym– należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów.

 

§1 Określenie zakresu działalności

 

 1. 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Klient niezalogowany (nie posiadający Konta) może zapoznać się z ofertą, w celu złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja. Użytkownicy, którzy w ramach stałej współpracy wynegocjowali na niektóre produkty specjalne ceny, widzą po uzyskaniu dostępu swoje indywidualne ceny w sklepie.

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. 1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px.
 2. 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

§3 Warunki zawierania umów (składania zamówień)

 

 1. 1. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, do której stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest:
   1. 2.1. założenie Konta oraz zalogowanie się na swoje Konto

   1. 2.2. zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem produktów, ich cenami (podane ceny są w walucie polskiej PLN, bez podatku VAT - netto) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   1. 2.3. prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

   1. - wybór towaru, jego ilości oraz kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie Serwisu

   1. - dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów

   1. 2.4. potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 3. 3. Do chwili kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.3 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
 4. 4. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie” do Użytkownika jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży.
 5. 5. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 6. 6. Firma ASPAR s.c. zastrzega sobie prawo do nie sprzedaży towarów, które nie spełniają ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, osobom fizycznym.
 7. 7. Użytkownik, po zawarciu umowy sprzedaży otrzymuje dowód sprzedaży: fakturę VAT (Użytkownik nie będący Konsumentem) lub paragon fiskalny (Użytkownik będący Konsumentem).
 8. 8. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranego przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 9. 9. Zamówiony towar można odebrać osobiście w naszej siedzibie przy ulicy Oliwskiej 112 w Chwaszczynie, po wcześniejszym umówieniu się.
 10. 10. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4 Warunki rozwiązywania i odstąpienia od umów dla Konsumenta

 

 1. 1. Konsument może usunąć Konto w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie do ASPAR s.c., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres ampero@ampero.pl lub w formie pisemnej na adres: ASPAR s.c. ul. Oliwska 112, 80-209 Chwaszczyno.
 2. 2. Usunięcie przez Konsumenta Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez konsumenta oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.
 3. 3. Usunięcie przez Konsumenta Konta nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez ASPAR s.c. oświadczenia woli konsumenta w sprawie zamknięcia Konta.
 4. 4. Usunięcie przez Konsumenta Konta nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez ASPAR s.c. oświadczenia woli Konsumenta w sprawie zgłoszenia reklamacji.
 5. 5. Konsument, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. 6. Aby skorzystać z w/w prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument musi poinformować ASPAR s.c. z siedzibą przy ul. Oliwskiej 112 w Chwaszczynie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ampero@ampero.pl ).
 7. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu w/w prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu w/w prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 5 Warunki rozwiązywania i odstąpienia od umów dla Przedsiębiorcy

 

 1. 1. Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Przedsiębiorcy prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. O przyznaniu ww. uprawnienia Przedsiębiorca jest informowany za pośrednictwem otrzymanej wiadomości e-mail.
 2. 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:.
  1. 2.1. Towarów posiadających w Sklepie internetowym ikonę „brak zwrotu”,
  2. 2.2. Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Przedsiębiorcę Zapytania ofertowego,
  3. 2.3. Towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.
 3. 3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca po otrzymaniu prawa odstąpienia od umowy zleca firmie kurierskiej dostawę zawracanego towaru. Zlecenie transportu musi być złożone w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru. Przedsiębiorca może również dostarczyć zwracany towar osobiście. W tym przypadku również należy towar dostarczyć w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru.
 4. 4. Złożenie zlecenia usługi transportu zwracanego towaru lub dostarczenie go osobiście jest jednoznaczne ze złożeniem przez Przedsiębiorcę oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. 5. Po dostarczeniu zwracanego towaru do Sprzedawcy zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysłana do Przedsiębiorcy w dwóch egzemplarzach. Przedsiębiorca jest zobowiązany do jej podpisania z uwzględnieniem daty podpisu i odesłania jednego egzemplarza na adres Sprzedawcy.
 6. 6. Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej.
 7. 7. W przypadku gdy Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w pkt. 3 lub zwracany towar nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 2 Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

 

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail ampero@ampero.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu ASPAR s.c. ul. Oliwska 112, 80-209 Chwaszczyno, a także telefonicznie na numer 58 351 39 89 lub osobiście w siedzibie.
 2. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 3. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 4. 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika
 5. 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamacji.
 6. 6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

 

§7 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 1. 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://ampero.pl/strona/7-polityka-prywatnosci.

 

§8 Postanowienie Końcowe

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://ampero.pl/strona/3-regulamin .
 2. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)